april 26, 2014

normalisatie

Fietsen gaat weer na de operatie en de polsbreuk. Dit jaar elke dag wel de fiets aangeraakt en een paar duizend kilometer gefietst. Ik haal dit jaar echt met gemak de 10.000 km. Van die budgetcoach studie is nog niks terecht gekomen. Ben liever wielrenner. Maar ik heb het wielrennen er natuurlijk bij nodig. Vooralsnog gaat ook veel tijd in de tuin zitten. Gelukkig lijkt de tuin steeds meer op het plaatje wat ik in m'n hoofd heb. Het terras is met 15 m2 alleen veel groter dan in m'n gedachten. Er zijn nog wel zaken die aan het terras kunnen worden aangepast.

Wat Nederland bezig zou moeten houden en wat meer zou moeten waarderen is dat we prima artsen en verpeegkundigen hebben die geweldig werk verrichten. Helaas wordt de nadruk gelegd op de negatieve zaken, zoals wachtlijsten. Maar echt de mensen die er werken zijn goed!

maart 08, 2014

Druk

Druk gehad, huis gebouwd, vakantie gevierd, arm in het gips, operatie, herstel, werk

december 08, 2012

tijd

Het afgelopen half jaar is snel gegaan. Had ik het in de vorige post nog over de AlpeduZes. Deze ligt nu alweer half jaar achter ons.

Inmiddels is de bouwonderneming flink op weg om de eerste huizen winterklaar te maken. Het dak zit er op en de meeste ramen zitten er in. Bij sommige huizen zijn de steigers weggehaald. De schuurtjes zijn merendeel al geplaatst op de fundering. 25 woningen in 8 maanden.

Op het werk zijn we druk bezig met herijking van de werkzaamheden. Halen we de doelen als we doorgaan zoals we nu werken. Zo niet dan moeten we bijsturen. Dat gebeurt met de botte bijl methode. Ik denk dus om een opleiding tot budgetcoach te volgen.

Ik ben dus wel goed bezig :) werken aan zelfontplooiing. Maslov theorie werkt. Maar zeg nooit van jezelf dat je bezig bent met de zelfactualisatie en dat je het hoogste hebt bereikt. Dat je dan weer terug zou moeten naar de basis. Helemaal opnieuw beginnen.


mei 25, 2012


cycling on May 13 in preparation on Alpe d'HuZe

In May I am busy, cycling over 1,000 km.

mei 14, 2012

weer

En de wereld in Nederland is weer veranderd.
De knotsgekke PVV heeft het ongewenste minderheidskabinet van gedoogsteun onthouden waardoor het is gevallen.
Het knotsgekke kabinet mag demissionair verder regeren met gedoogsteun van Kunduz veteranen.
Follow-the-money Gordon Gekko krijg misschien wel gelijk en krijgt Europa het nu op zijn lazer.
Ik had even de gedachte dat Europa weer voor een volgende oorlog staat. Het lijkt steeds meer op een financiële oorlog. Duitsland is goed bewapend om in financiële termen te spreken. Frankrijk minder, de Frans-Duitse as krijgt het zwaar. Er is geen evenwicht en daar begonnen al die andere oorlogen ook mee. De Grieken krijgen het zwaar, Europa krijgt het zwaar. China en Amerika hoeven alleen maar te wachten tot Europa door de knieën gaat. Wat? De BRICK-landen maken gebruik van de zwakte van Europa. Argentinië nationaliseerde Repsol Argentina, andere Zuid Amerikaanse landen zullen dat ook doen.

Ooit eens een B-film gezien, hard rain, het lijkt wel een beetje op Europa, de 100 miljard Euro voor Griekenland, het redden van Griekenland en het uit het EU zetten van dat land.
We weten het niet en we durven geen besluiten te nemen.

Het probleem is dat we geen leider hebben. We hebben er 17!!!

april 11, 2012

Samson

Wat valt me dat tegen van Diederik Samson van de PvdA. Die gepropageerde belastingverhogingen zijn niet goed voor het klimaat om initiatief te nemen.
Ondernemerszin wordt de grond in geboord.

maart 18, 2012

vernietiging

De PVV vernietigt banen ipv. ze te creëren.

oktober 18, 2011

Massa

Het gaat goed in China. Ze hebben het meeste aantal mensen in een land, een redelijk niveau van welvaart, de milieuverontreiniging gaat de goede kant op, maar niet in de minste plaats, de chinezen rijden op de fiets. In de steden is de luchtverontreiniging groot, toch rijden ze daar op de fiets. Massaal nog wel.

In een boek van wereldfietser Frank van Rijn valt mij op dat verkeer van links dat numeriek in de meerderheid is heel eenvoudig voorrang neemt door door te fietsen. Als eenling kom je daar niet door. Als je zo'n meute op je af ziet komen stop je wel.

Zo is het ook in Nederland. Op sommige knelpunten heb je fietsers van links die moeten stoppen voor een verkeerslicht maar ze rijden door rood en stoppen niet voor fietsers van rechts. Ik vermoed dat we hier ook kunnen spreken van de Chineze voorrangstechniek.

augustus 29, 2011

trein

Zit in de trein nasar Den Haag.
Bij het wegrijden van Utrecht CS piept het rijtuig als een gek, het scharniert, het baniert, het pleziert niet. Het maakt een gekmakend doedelzak geluid.

Een ns'er die naast me zat aan de andere kant van het gangpad, vertelde dat de doedelzakmuzak gratis bij de reis wordt geleverd. Het lag aan het omschakelen naar een ander voltage. De technici hebben het niet kunnen oplossen. Gelukkig heeft alleen de eerste generatie dubbeldekkers zie doedelzak.
Het maakte hem niet uit als ie de 15e zijn geld maar krijgt. Verder was de nsér stoïcijns. Ga je toch gewoon ergens anders zitten als het hier niet bevalt.

juli 09, 2011

diversiteit

De FNV heeft een pagina over wat diversiteit in hun ogen betekent. Ik schreef 25 juni over bi culturaliteit.
Ik noemde de diversiteitsscan als hulpmiddel om de bi culturaliteit te waarborgen.

Op de FNV site las ik
Doelgroepenbeleid
Diversiteitsbeleid is iets anders dan doelgroepenbeleid. Bij doelgroepenbeleid richt de organisatie zich op het aantrekken van personen uit groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de positie van deze doelgroep.

Een organisatie gaat vaak eerst aan de slag met doelgroepenbeleid om daarna over te gaan op een diversiteitsbeleid. Het gaat dan niet alleen om werving, maar ook behoud- en doorstroom van personeel zodat iedere medewerker zich gewaardeerd, betrokken en erkent voelt in de organisatie.

www.abvakabofnv.nl/Thema's/diversiteit/wat-is-diversiteit/

Dit lijkt mij een praktische invulling van diversiteit.... uiteindelijk gaat het niet om bi culturaliteit. Het gaat om werving, behoud, doorstroom en ontplooiing van personeel zodat de efficiency van de organisatie vergroot wordt.

juli 08, 2011

schijngevoel

Op het werk is wat interessants aan de hand.
Eindelijk weer het (schijn)gevoel dat ik ook invloed kan uitoefenen op de sociale toestand in mijn gemeente.

Wat is het geval: voor de hulp bij het huishouden (HBH) betalen mensen afhankelijk van inkomen een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt berekend door het CAK. Ditzelfde CAK zou voor de gemeente ook moeten bepalen wat de hoogte is van een eigen bijdrage die mensen betalen voor het bezit van bijvoorbeeld een scootmobiel. Vaak hebben de mensen met een scootmobiel ook hulp bij het huishouden.
Binnen de gemeente wordt gezegd dat de eigen bijdrage voor de scoot niet meer mag bedragen dan de waarde van de scoot. Per maand is dat 1/60 deel van de totale aanschafprijs. (60 maanden is de termijn waarin de gemeente dit soort voorzieningen afschrijft) Deze bijdrage mag samen met de eigen bijdrage HBH niet meer zijn dan de door het CAK op basis van het inkomen bepaalde normbedrag eigen bijdrage zijn.
Binnen de beleidsafdeling van de gemeente is nu de vraag opgeworpen of je de eigen bijdrage mag starten vanaf het moment dat je de eigen bijdrage HBH beëindigd. Voorbeeld: iemand krijgt 3 jaar HBH en betaalt daar het maximale bedrag eigen bijdrage van E 20 per maand voor. Stel dat na drie jaar de HBH niet mee nodig is. Vraag is dan of de eigen bijdrage voor de scoot dan zou moeten ingaan voor 60 maanden of voor (60-36=) 24 maanden.

Mijn invloed is dat ik er met een collega over heb gesproken die er een uitgesproken mening over heeft. Vragen stellen en zetjes in de goede richting geven, een beetje sturen. Want uiteindelijk is die collega ook een gewoon mens en laat zich ook beïnvloeden. Beïnvloedbaar zijn we allemaal.

juni 25, 2011

identiteit

Dit is een boring lange blog over cultuur. Lees dus niet als je het niet wilt.
Er staan wat quotes in met bronvermelding waar ik ze heb aangetroffen op internet. Als die links niet meer kloppen, sorry dan.

Bi culturaliteit.... is dat van deze tijd? Hè? Het is van alle tijden!
Wat bi culturaliteit betreft het is onzin daar aandacht aan te besteden. Bi culturaliteit in de spotlights betekent een achterstand.
De diversiteitscan is schijnbaar het hulpmiddel om de bi culturaliteit van de gemeente te bewaken. Maar wat heb je aan bewaken als je de middelen niet hebt om de doelstellingen te realiseren.
Natuurlijk moeten de doelen verder liggen dan het bereik, maar moet je jezelf niet afvragen hoe realistisch ze moeten zijn? Moet je jezelf niet afvragen waarvoor de diversiteitscan wordt gebruikt.
‘Bi culturalisme kan de vorm aannemen van het wisselen tussen afzonderlijke culturele schema’s. Dit laatste wordt culturele ‘frame switching’ genoemd. Afhankelijk van het culturele kader dat wordt opgeroepen kunnen bi culturele mensen verschillend naar de wereld kijken. De vraag is of dat zo is en hoe je dat kunt onderzoeken. Bovendien is het de vraag of dit voor iedereen in dezelfde mate geldt. De twee culturen kunnen als verenigbaar en geïntegreerd worden ervaren of eerder als tegengesteld en daarmee moeilijk te integreren. In het eerste geval voelt men zich thuis en op zijn gemak in beide culturen en is culturele ‘frame switching’ relatief eenvoudig. In het tweede geval is er psychologisch gezien sprake van spanning en verwarring waardoor het niet eenvoudig is om adequaat te wisselen tussen culturele kaders.’
bron

Bicultureel Onderwijs
Onderwijspraktijk die uitgaat van de vaststelling dat allochtone kinderen bicultureel, in twee culturen en vaak ook tweetalig, opgroeien.
Willen deze kinderen tot hun recht komen op school en succesvol integreren in de Nederlandse samenleving, dan zal ook onderwijs bicultureel dienen te zijn. Deze opvatting ontwikkelde zich aan De Eekhorst onder leiding van Aeilt Boelens in de periode na de Molukse gijzelingsacties die de kloof tussen Nederlanders en Molukkers pijnlijk duidelijk aan het licht hadden gebracht. Ook elders, op basis- en vo-scholen in Assen, Smilde en Hoogeveen leefde bij groepjes voortrekkers het besef dat er iets moest gebeuren en dat scholen moesten helpen bij het overbruggen van tegenstellingen. Dat leidde onder meer tot de conclusie dat de Molukse bevolkingsgroep direct betrokken moest worden bij de totstandkoming van biculturele onderwijsprogramma's, met drie speerpunten: identiteitsontwikkeling door onderwijs in de eigen taal (Moluks Maleis); acceptatie door middel van interculturele activiteiten; schoolloopbaanbevordering door intensieve begeleiding en Nederlands als tweede taal.
De programma's werden vanaf 1986 ontwikkeld door het SBO, een Samenwerkingsverband Bicultureel Onderwijs van scholen voor voortgezet onderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, een pabo (De Eekhorst) en een lerarenopleiding (Ubbo Emmius) en waren bestemd voor basis- en voortgezet onderwijs, voor opleiders en trainers. Zo ontstonden bronnenboeken, leermiddelen en cursussen voor scholen in de regio maar ook ver daarbuiten. Het lag dan ook voor de hand dat het SBO (met de vrijwel voltallige staf) in 1993 opging in het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers te Utrecht."
bron

definitie cultuur
Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. Er bestaan uiteenlopende definities van "cultuur", die duiden op verschillende theoretische benaderingen voor de beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit en haar producten.
bron

Wat is Cultuur?
Cultuur en dus ook "Bedrijfscultuur" is te typeren op basis van de vierdeling: 1) Machtsafstand in hiërarchische verhoudingen, 2) Vermijden van onzekerheid, 3) Individualisme tegenover Collectivisme, 4) Masculiniteit tegenover Feminiteit (Hofstede, 1980)
• Cultuur is dat complexe geheel van kennis, geloof, kunst, wetgeving, moraal, gewoonte plus andere vaardigheden en rituelen, dat mensen nodig hebben als lid van een samenlevingsverband (Tylor, 1871)
• Cultuur is de sociale erfenis van handelen en geloof, dat de inhoud van ons leven bepaalt (Sapir, 1921)
• Cultuur is "the way of life" van een groep mensen. De manier waarop zij zich gedragen is hun cultuur (Herskovits, 1948)
• Cultuur bestaat uit geordende en functionele onderling afhankelijke gewoontes, die specifiek zijn voor bepaalde sociale groepen (Gillin, 1948)
• Cultuur is het totaal aan gedeelde patronen van aangeleerd gedrag waarmee fundamentele biologische drijfveren omgezet worden in sociale behoeften en beloond worden door instituties, die tevens omschrijven wat is toegestaan en verboden (Gorer, 1949)
• Cultuur is het geheel van gewoontes, instituten, symbolen, voorstellingen en waarden van een groep (Kloos, 1976)
• In engere zin is cultuur het bijzondere, tijd- en plaatsgebonden geheel van vorm- en zingeving, waarvan een bepaalde groep, volk of gemeenschap de drager en de voortbrenger is (Nieuwe kleine Winkler Prins, 1987)
• De Manlijke (= masculiene) Cultuur tegenover de "Nederlandse" cultuur: Marokkaanse Cultuur
• De Westerse cultuur + de accenten - getypeerd op basis van de "Intelligenties" van Howard Gardner. Welke kwaliteiten en prestaties hebben "waarde" en welke niet.
• Arabische (collectivistische) en Westerse (individualistische) Cultuur omschreven en vergeleken door: M. Berger met: "spreken" en "(samen) delen" tegenover "lezen" en "individuele consumptie". Hieronder een verkorte weergave:
Mijn ervaring in het Midden-Oosten is ... dat iedereen daar graag en veel over Cultuur spreekt. En niet cultuur van het verheven, esoterische soort, maar heel alledaags. Het lijkt vooral een kwestie van perspectief te zijn. Het Westen heeft namelijk een schriftcultuur. Dat lijkt een open deur, maar vanuit hedendaags Arabisch perspectief is het een opvallend verschijnsel. Hoe meer Arabieren ik hierover heb gesproken, hoe meer ik mij realiseer dat het woord "cultuur" verwarring zaait. Een westerling doelt daarmee op concerten, festivals en exposities, op het lezen van een boek of het luisteren naar muziek. Maar dat komt in de Arabische wereld sporadisch voor. Niet omdat Arabieren niet cultureel zijn, maar hun cultuur wordt anders beleefd. Zij hebben een "samenzijn"-cultuur. Sociale omgang en met elkaar spreken is verheven tot een kunstvorm. Bijna alle westerse vormen van genieten van kunst zijn daarentegen een individuele aangelegenheid: het lezen van een boek, het bekijken van een schilderij, het beluisteren van muziek. Vaak is dit omgeven door een gewijde stilte - kletsen tijdens een concert is taboe, lezers stoor je niet, in musea fluister je.
Lezen is ... (in de Arabische wereld) asociaal. Niet asociaal in de zin van slecht en afkeurenswaardig, maar letterlijk: niet-sociaal. Het genot van het wegduiken in een verhaal betekent per definitie dat de lezer zich afsluit van zijn omgeving en in zijn eigen wereld gaat zitten. In het Westen is het openslaan van een boek een heel duidelijk sociaal signaal: sorry, ik ben er even niet. Wij gaan ervan uit dat iemand die leest niet gestoord wenst te worden. Hoe anders is dat in de Arabische wereld. Ik heb het opgegeven om de lange wachttijden op trein- of busstations te doden met het lezen van een boek. Onmiddellijk komen er mensen die allervriendelijkst vragen of alles goed is. Stug blijven doorlezen lijkt hen alleen maar te sterken in de behoefte door de opgetrokken muren van de leeswereld heen te breken. Dat is geen kwade wil. Het is bezorgdheid: och, die arme, zit daar helemaal alleen zonder aanspraak, gaat alles wel goed?
Het is opvallend dat Arabieren, gevraagd naar hun cultuur, nooit zullen refereren aan verhalen of poëzie, terwijl dat de essentiële vorm van Arabische cultuur is. De reden is dat 'cultuur' nog altijd wordt gezien in de westerse zin van het woord, namelijk als "hoogstaand en verheven" en omgeven door gepaste eerbied. Dat is nu juist wat er niet gebeurt met poëzie en verhalen. Die moeten gedeeld worden met anderen, moeten voorgedragen en gezongen worden, thuis bij de familie of tijdens een uitje met de vrienden. En dat gaat gepaard met gelach en commentaar, met grappen en lawaai.
De meeste boeken (in de Arabische wereld) zijn zware kost: geschiedenis, filosofie, wetenschappen. Niet het soort verhaal dat je op je nachtkastje legt. Dit zijn boeken die je niet leest, maar die dienen als studiemateriaal. Dat het boek niet al te lichtvoetig mag zijn, gold tot voor kort zelfs voor vertaalde westerse literatuur. Het waren altijd de zwaargewichten die werden vertaald: Voltaire, Proust, Goethe, Balzac. Zonder meer verheven literatuur, maar niet de meest toegankelijke introductie tot de Europese literaire wereld. (M. Berger, 2004)
bron

Als het inderdaad zo is dat biculturele mensen op een verschillende manier naar de wereld kunnen kijken, roept dat de vraag op hoe je kan controleren of dat inderdaad zo is.
Als dat zo is kunnen monoculturele mensen dan ook met verschillende culturele referenties naar de wereld kijken of is dat voorbehouden aan de bi culturele mensen omdat deze de achtergrond hebben om de cultuur te begrijpen. Persoonlijk denk ik niet dat er een mono culturele identiteit bestaat omdat ieder mens een legpuzzel is van verschillende ervaringen.

Wanneer kan iemand ingedeeld worden in een bepaalde cultuur. Wanneer ligt je culturele identiteit vast en ligt deze überhaupt ooit vast. Is cultuur wellicht plaats- en tijdgebonden? Kan een cultuur op drift zijn in de tijd en niet plaatsgebonden zijn. Kan een cultuur onveranderd blijven door de eeuwen heen? Kan de verandering van de omgeving van de mens zijn cultuur niet doen veranderen.

juni 19, 2011

Feyenoord

Vanmiddag keek ik naar de eerste uitzending van het filosofisch kwintet.
Het ging over veiligheid. Politiek en veiligheid. Het was interessant. Er werd veel besproken en uiteindelijk waren ze er wel over eens dat onveiligheid niet is uit te bannen.
Er hoeft maar een EHEC-bacterie te ontstaan en mensen gaan er aan dood.
Je kan niet zorgen voor 100% veiligheid.
Dan is er ook de onveiligheid in de steden en dorpen, de wijken en buurten, straten en gebouwen. Camera toezicht, we moesten eens weten hoeveel er al zijn. Big Brother is really watching us.

Dat zijn allemaal veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn als het op een bepaald moment te onveilig is. Maar wordt het veiliger? Neemt de dreiging af, worden dan de maatregelen afgeschaft?
Ik kreeg de indruk dat dat niet altijd gebeurt. Maatregelen om de dreiging op te vangen worden standaard.
Neem de beveiliging van een in sommige kringen gevreesd parlementslid. Toen de dreiging eminent was, is er een beveiliging om hem heen gebouwd. Zou de dreiging nu nog in dezelfde mate aanwezig zijn? Kom op mensen, dreiging is altijd aanwezig. Daarom is Kennedy vermoord. Daarom is Reagan en paus Johannes Paulus II neergeschoten. Dat risico is er en in deze gevallen is het niet voorkomen. C'est la vie.

Dus waarom moet de parlementariër nog zo opzichtig beveiligd worden? Is de dreiging zo duidelijk dat zelfs in het Tweede Kamer gebouw hij omringd moet worden door bodyguards die de kogel moeten opvangen?
Nee, de maatregelen die destijds nodig waren, zijn niet herzien. Niemand wil het risico dragen dus zijn we allen blij met de status quo. Misschien is de beveiligde er nog het meest blij mee. Het is toch free publicity om te kunnen blijven roepen wat je wil. Veel woorden, geen daden. Zeker geen Feyenoord aanhanger.

juni 16, 2011

contradictio

Wat zijn er toch vreemde bewegingen op de politiek economische markt.
Laat ik het beperken tot Nederland.
De Jager, de gezette minister van Financiën, zegt dat we Griekenland financieel moeten steunen onder de voorwaarde dat er ook privaat geld naar toe gaat. Nout Wellink van De Nederlandsche Bank daarentegen verkondigt dat er geen privaat geld van de banken en pensioenfondsen moet worden gevraagd.

Als zij het al niet eens zijn denken zij dan wel dat Europa een plan heeft?
De apocalyptische woorden van Gordon Gekko in Wall Street, money never sleeps dat de volgende crisis het einde kan zijn kunnen wel eens bewaarheid worden voor Europa. Want denken ze echt dat de markt 3 maanden zijn gang kan gaan in Griekenland en daarbuiten zonder dat er maatregelen worden genomen?

Het is een kanker, de uitwassen worden bestreden, maar onderhuids woekert het voort en het kan naar buiten treden in een heel andere gedaante.

mei 13, 2011

doden

Dodenherdenking, 4 mei 2011. Een aantal volksvertegenwoordigers was aanwezig op de Dam. De koningin was er en een aanstaande koning en een misschien aanstaande koningin waren aanwezig.
Gedachten aan de oorlog. Die onvoorstelbare oorlog. Gedachten aan de gevallenen, waarvan we niet kunnen voorstellen hoe ze gevallen zijn. Gedachten aan de gedeporteerden waarvan we ons weinig kunnen voorstellen omdat we het niet hebben meegemaakt en niet uit de eerste hand hebben gehoord. Waar moet je aandenken bij de 2 minuten stilte. Waarom stilte? Gretta Duisenberg dacht dat een minuut genoeg was. Oeps, een relletje was geboren.
Waarom staan die Nederlanders toch op de Dam bij het lelijke monument? Omdat je daar daar draait om zien en gezien worden?
Als we al niet meer weten welke oorlogsslachtoffers daar worden herdacht, als we niet weten welke oorlogen na de 2e-wereldoorlog zijn geweest, wat herdenken we dan?.

Misschien herdenken we dat Bouterse als eerst president het echt onafhankelijke Suriname regeert na 350 jaar Nederlandse koloniale overheersing.
Misschien herdenken we de Joodse diaspora.
Misschien herdenken we de gevallenen in de 1940-1945 in Nederland en overzeese gebiedsdelen, de oorlog in Nederlands Indië, de Koreaanse oorlog, de Vietnamese oorlog, de oorlog op de balkan, de Eerste Golfoorlog, de Tweede Golfoorlog, de Soedanese oorlog, de oorlog in Irak, de oorlog in Afghanistan.

Misschien herdenkt ieder voor zich.

Misschien herdenkt men in collectief als onderdeel van een geheel.
Moet ik me nu afvragen of representeren een Germanisme is?

april 23, 2011

Oorlog

Kamp Westerbork was voor de oorlog de centrale opvang voor Joodse vluchtelingen na de Kristalnacht in Duisland. In de haast en waan van de dag is het gebouwd op een heideveld nabij Hooghalen omdat Nederland een goede relatie wilde behouden met Duitsland!

In de 2e wereldoorlog is het gebruikt als een doorgangskamp voor Joden, Sinti en Roma en verzetsstrijders.
Direct na de oorlog werd het kamp gebruikt als interneringskamp voor NSB'ers en collaberateurs.
Toen deze groep naar andere plekken was gebracht, was er weer een andere groep die in Westerbork werd ondergebracht: de Zuid Molukkers.

Er is vandaag een keukenbarak geplaatst, uit de tijd van de Molukkers. Het was 20 jaar hun plek, tenminste voor velen is het hun plek geworden waar ze niet meer wegwilden.
Sommige Molukse groepen zijn er niet blij mee. Een aantal vindt dat de barak meer aan de Joden, dan aan de Molukkers in Westerbork doet denken.

Tja, waar doet het niet aan denken... De oorlog is pas voorbij als, ja als wat eigenlijk?

Ik vind dat er voor de geschiedschrijving ook geen recht wordt gedaan aan de zwarte periode van de NSB'ers en collaborateurs. Er zaten ook onschuldige kinderen samen met hun moeder enige tijd vast. Zij werden dan wel opgevangen door familieleden, maar die wilden eigenlijk niets van dat besmette kind weten. Je zal maar een kind van foute ouders zijn.

april 10, 2011

Partij

Partij kiezen is soms niet moeilijk. Als je ziet dat je morele principes worden overschreden, kies je partij indien je moet kiezen. Als jouw normen en waarden palet niet past bij een gedachte, kies je partij tegen die gedachte. Dat is politiek in een notendop.

De PvdA zit in zwaar weer (en dat is niet voor het eerst).
Lodewijk de Waal (ex FNV voorzitter) heeft als Commissaris bij ING ingestemd met het bonusbeleid van de bank/verzekeraar.

Schijnbaar een doodszonde voor prominente leden van deze partij.
Maar wat is het probleem als een bedrijf dat miljarden winst maakt een paar miljoen Euro uitkeert aan bonussen?

Door die bonus wordt de president-directeur geprikkeld om het nog beter te doen en de winst te consolideren en mogelijk uit te bouwen. Daar hebben de overheid (ING staat nog in het krijt bij de staat) en andere stakeholders vooral baat bij.

De bonuscultuur wordt niet alleen in socialistische kringen verfoeid. Ook in de kapitalistische bankwereld zijn er behoudende stromingen die het niets in bonussen zien zitten. Je zou je in deze cultuur moeten matigen.

Maar als Lodewijk de Waal iets met het moreel geweten van de PvdA te maken heeft, heeft hun strijdlied dat ook. Nog steeds wordt de Internationale gezongen bij partijcongressen van de PvdA en de meeste van de wereldwijd socialistisch georiënteerde partijen. Sommige steunen hele verkeerde regimes. Afschaffen dit relict uit een langvervlogen tijd. Moreel is het niet te verantwoorden waarom die strofen worden meegelispeld, zo oubollig, uit de tijd.

april 03, 2011

Nederland verzuipt

Doe verstandig en zoek het hogerop zoals deze oehoe.

Of de slechtvalk, ik meen op de ijsselcentrale bij Zwolle.

Mooie vogels en waar een webcam niet goed voor is.

maart 20, 2011

resolutie

drop a bomb
show your balls
air raid
no curfew
kill civilians
war rethoric
drop dead Gadaffi
cruise missiles

maart 07, 2011

risico

Wat jammer dat er wordt gesignaleerd dat meer dan 5.000 euro onterecht aan een klant wordt uitbetaald maar dat het probleem niet te tackelen is.

De gemeente laat op deze manier heel wat steken vallen. Geen wonder dat deze specifieke uitgaven spectaculair stijgen. Ich habe es nicht gewüsst.

Het risico is groot.
- Het gaat om relatief hoge bedragen.
- Deze zijn moeilijk terug te vorderen als ze aan de verkeerde cliënten worden uitbetaald.
- De kans dat er onterecht wordt uit betaald is aanzienlijk.